Reviews van opdrachtgevers

Koninklijke Kentalis: trainingen opdrachtgeverschap ter ondersteuning van het meerjarige programma Basis op Orde, waarin bedrijfsvoerende aspecten worden verbeterd (Anne-Marie Laeven - De Boer, Directeur Ontwikkeling)

Echt begrijpen wat opdrachtgeverschap en eigenaarschap is, is van belang om projectresultaten goed aan te laten sluiten bij de wensen van het primair proces en af te stemmen op de mogelijkheden vanuit de ondersteunende diensten. De trainingen voor onze stuurgroepen hebben geholpen duidelijkheid te krijgen in rollen en daarmee sturing. Dit brengt overzicht en focus.

Bosch GmbH: advisering bij de inrichting van een wereldwijd opleidingsprogramma voor opdrachtgevers van projecten binnen de Bosch-organisatie (Stephan Wohlfahrt, Director Corporate Project Management)

Michiel’s Book 'Successful Project Sponsorship: A Time-Saver for the Busy Executive' and his in-person consultancy brought in a lot of new aspects and inspirations for our new training concept.

UWV en Belastingdienst: stuurgroep startup van het programma Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Martin van der Lugt, Directeur Uitvoering Gegevensdiensten UWV, voorzitter gezamenlijke stuurgroep)

Er zat spanning in de groep, met twee organisaties en één voorzitter. De sessie heeft veel rust en duidelijkheid gegeven. Er is nu helderheid in rollen en we durven elkaar aan te spreken. Zorgen die eerst buiten de stuurgroep gedeeld werden, worden nu in de stuurgroep gedeeld. Als ik terugkijk heeft het ons echt verder geholpen.

Landelijk Netwerk Kunstvakdocentenopleidingen: projectleiding peer review implementatie en actualisering kennisbasis bij 11 hogescholen (Saskia Valk, lid stuurgroep, Toneelacademie Maastricht)

In een samenwerkingsproces van meerdere (landelijke) partijen, die elkaar niet dagelijks tegenkomen en op verschillende bestuurlijke niveaus opereren, heeft Eva voelbaar gemaakt hoe collectief engagement en vertrouwen gekweekt kunnen worden om tot doelgericht leren en samenwerken te komen. Dit met een grote kennis van de wereld die onderwijs heet.

GVB Amsterdam: stuurgroep startup van het programma EBS3 (vervanging basis bedrijfssoftware) (Mark Lohmeijer, Directeur Techniek & Operatie, voorzitter stuurgroep)

Heel goed om je doel, je focus, zo scherp te stellen. In andere stuurgroepen zie ik soms dat de stuurgroep eigenlijk de projectgroep is: allerlei inhoud op tafel en iedereen praat over alles mee. Het effect van de stuurgroep startup is dat iedereen nu weet waarom hij er zit, waar hij over moet praten en waar hij niet over zou moeten praten. De stuurgroep functioneert erg goed.

MVO Nederland: faciliteren van stakeholderdialogen gericht op samenwerking, open innovatie en valuecase-ontwikkeling (Erwin Overbeek, Manager Grote Bedrijven Netwerk)

Bij duurzaam ondernemen staat voor mij samenwerking voorop. Door de valuecase benadering van Molen & Molen wordt meervoudige waardecreatie direct tastbaar voor diverse betrokken stakeholders en biedt dit de basis voor echte duurzame vernieuwing.

Kadaster: begeleiding professionalisering projectmatig en programmatisch werken (Stefan Besten, manager afdeling Projectmanagement)

De combinatie van expertise op het gebied van project- en programmamanagement, het creëren van focus en eigenaarschap bij alle betrokkenen én het vermogen om mensen te binden maakt Molen & Molen een waardevolle partner. Michiel en Eva staan het Kadaster al geruime tijd op een zeer prettige en effectieve manier bij in het professionaliseren van het projectmanagement en diverse programma-organisaties.

Nationaal Archief: workshops en 'heidagen', intern en met samenwerkingspartners (Anouk Baving, programmamanager Archief 2020)

Programmamanagement bij de overheid draait om een complex geheel van doelen, belangen en stakeholders. De gespreksleiding van Michiel zorgde voor heldere gesprekken, waarin de gemeenschappelijke baten tastbaarder werden en de samenwerking aanzienlijk verbeterde. Er is een opener gesprek mogelijk nu posities en verwachtingen over en weer beter benoemd kunnen èn mogen worden.

Landelijk Netwerk Kunstvakdocentenopleidingen: projectleiding peer review implementatie en actualisering kennisbasis bij 11 hogescholen (Ans Buys, voorzitter Raad voor de Kwaliteitsborging peerreviews lerarenopleidingen - Vereniging Hogescholen)

Door haar authentieke aansturing slaagt Eva erin het vertrouwen te winnen van professionals en hen in een sfeer van rust en ruimte samen grote stappen te laten zetten in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam: leiden van een workshop businesscaseontwikkeling (Sharon Klinkenberg, voorzitter Focusgroep Digitaal Toetsen UvA)

Met name door de businesscase workshop is het de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gelukt om met een ongekende snelheid alle bestuurlijke hobbels te nemen voor het realiseren van een gezamenlijke digitale toetszaal. Door in een vroeg stadium alle partijen tot elkaar te brengen hebben we een enorme winst behaald.

NS Reizigers: workshop batenmanagement met programme board OV Chipkaart en Poortjes (Bas Rijnders, Programmamanager Beheerste Toegang Stations)

In een inspirerende werksessie met de programmaboard van mijn programma OV Chipkaart en Poortjes onder leiding van Michiel zijn de benefits van het programma gekoppeld aan eigenaren. Het mooie van de aanpak die Michiel hanteert is dat die koppeling op een natuurlijke wijze tot stand kwam en daardoor ook echt wordt gedragen. Dat blijkt inmiddels ook in het vervolgtraject dat we hebben ingezet waar we samen met de eigenaren invulling geven aan de monitoring van de benefits.

Achmea: training sturen op waardecreatie voor directieteam, trainingen opdrachtgeverschap, stuurgroep startups (Ellen Peeters, Senior Manager Operations, Achmea Bank)

Mijn meerjarige ervaring: met rust, overzicht en plezierige vasthoudendheid is Michiel in staat het eigen besturingsvermogen van een team, of het nu op strategisch, tactisch of operationeel niveau is, tot groei te laten komen.

Raad voor de Kinderbescherming: stuurgroep startup binnen Programma Stelselwijziging Jeugd ( Hans D. Nusse, opdrachtgever)

De kaders die wij in de stuurgroep startup hebben gecreëerd hebben heel veel richting gegeven. Dankzij de inbreng van alle deelnemers was het voor mij relatief gemakkelijk om de uitgestippelde koers aan het projectteam over te brengen en vast te houden.

Vanderlande Industries: lezing/workshop 'Zet je businesscase op een bierviltje' voor netwerk young professionals (Lisa van Casteren, Commissielid Young Vanderlande)

Michiels boodschap sprak de deelnemers - young professionals van een grote diversiteit aan afdelingen - erg aan. Door de praktische handvatten konden zij hun eigen goede ideeën omzetten in echte business cases voor het bedrijf.

Sensire: training projectmanagement (Kevin van Guilik, projectmanager)

Door de integratie van harde en zachte projectmanagementaspecten en het direct oefenen met onze eigen leerpunten hebben Michiel en Eva onze projectleiders een buitengewoon zinvolle training gegeven.

Framco Management: leiderschapsworkshop (Dirk Jan Frijling, Directeur)

Met Eva’s begeleiding ontstond er in korte tijd een diepe verbinding tussen de participanten, die elkaar vooraf niet kenden. In de woorden van een van hen, een bestuurder uit de zorg: 'Een leider is vaak eenzaam. Vandaag voelde ik een kameraadschap ontstaan, die uitnodigde in alle openheid in gesprek te gaan over de dilemma’s die mij bezig houden'.

Grote overheidsorganisatie: trainingen opdrachtgeverschap en stuurgroep startups, trainingen transparant projectmanagement (L. van V., Strategisch adviseur)

Michiels trainingen hebben in onze organisatie geleid tot een beter bewustzijn van de rollen en verantwoordelijkheden, meer focus in de besturing en daarmee uiteindelijk betere resultaten op een beheerste manier. Juist als het eens minder gaat weten we hoezeer het door hem gebodene toegevoegde waarde vertegenwoordigt. Daar waar het goed gaat is dat sowieso evident. Los van de bewering wordt dit gestaafd door de toegevoegde waardemeting die 3 maanden na elke training uitgevoerd wordt.

Universiteit van Amsterdam: training Businesscasemanagement (Frank van Tatenhove, Coördinerend Informatiemanager)

De training businesscasemanagement is een must als je met projecten en programma's het doel wilt bereiken wat je wenst. De training stimuleert om zelf aan de slag te gaan en dat komt zeker ook door de helderheid van Michiel, zowel in aanpak als taal.